ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5400
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12600
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
22350
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12800
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
21600
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
17435
    รวมการผลิต  
92185