ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
-
2 สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12
-
3 สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12000
-
4 สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12500
-
5 สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
0
-
6 สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15
-
    รวมการผลิต  
24527