ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม.11 และโรงเรียนในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
59999
2 สพม.11 และโรงเรียนในสังกัด 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
86018
    รวมการผลิต  
146017