ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12697
    รวมการผลิต  
13597