ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
240
-
4 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
140
-
5 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
230
-
7 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
8 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โรงเรียนวัดสามพัน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
    รวมการผลิต  
5410