ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 รร.บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 สพป.สกลนคร เขต 1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1668
-
3 รร.ไพศาลวิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
4 รร.ท่าแร่วิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
5 สพป.สกลนคร เขต1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
6 รร.สายปลาหลาย อ.เมือง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
-
7 ร.ร.กลางนาเดื่อ อ.โพนนาแก้ว 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
8 รร.บ้านนาแก/บ้านค้อน้อย/บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง/บ้านหนองปลาดุกฯ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1689
-
9 รร.ชุมชนบ้านกุดไห 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
10 รร.บ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงสิลป์ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
11 โรงเรียนบ้านนาแก /บ้านนาเดื่อ/บ้านนาดี 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2381
12 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
13 สพป.สกลนคร เขต 1 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
14 รร.บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1700
-
15 รร.บ้านกลางนาเดื่อ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
16 รร.บ้านโคกกลาง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
17 รร.บ้านจันทร์เพ็ญ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
309
-
18 สพป.สกลนคร เขต ๑ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
19 รร.บ้านสนามบิน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
295
20 รร.บ้านดอนยางฯ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
219
21 รร.บ้านโคกม่วง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
22 รร.บ้านดงยอฯ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
23 รร.บ้านนาขาม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
708
24 รร.บ้านซ่งเต่า 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
25 รร.บ้านดงชนฯ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
26 รร.บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
27 รร.บ้านโคกสะอาด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
119
-
28 รร.บ้านนาโพธิ์ฯ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
29 สพป.สกลนคร เขต 1โดยนางอโนมา พัฒนะราช 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
30 รร.บ้านไร่นาดี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
31 รร.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
32 รร.ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
-
33 รร.โคกเลาะวิทยาคาร 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
34 รร.บ้านโนนกุง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
35 รร.บ้านห้วยยาง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
36 รร.ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
37 รร.บ้านกุดน้ำใส 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
38 รร.บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
39 รร.บ้านป่าปอ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
40 รร.บ้านไร่นาดี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
41 รร.บ้านโพนทองฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
42 รร.บ้านหนองแข้โนนมาลา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
43 รร.บ้านโคกภู 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
44 รร.บ้านนางอยโพนปลาโหล 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
650
-
45 รร.บ้านดอนแคนฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
46 รร.บ้านงิ้วด่อนฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
429
-
47 รร.ทุ่งมนพิทยาคาร 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
48 รร.บ้านสะพานสาม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
218
-
49 บ้านแมดนาท่ม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
50 รร.สกลนคร (วันครู2501) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
51 รร.บ้านฮางโฮง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
52 บ้านนาอ่างม่วงคำ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
53 รร.บ้านต้อนฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
589
-
54 รร.บ้านธาตุนาเวงวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
55 รร.บ้านดงขุมข้าวฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
56 รร.ชุมชนบ้านสร้างค้อ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
675
-
57 รร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
58 รร.บ้านห้วยทราย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
59 รร.บ้านนาโพธิ์ฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1347
-
60 รร.บ้านแป้นฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
61 รร.บ้านหนองปลาตอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
256
-
62 รร.บ้านกกส้มโฮม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
63 รร.บ้านหนองลาดฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
64 รร.บ้านอุ่มจาน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
65 รร.อนุบาลเต่างอย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
561
-
66 รร.บ้านป่าหว้าน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
67 รร.ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
640
-
68 รร.ชุมชนบ้านสร้างค้อ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
675
-
69 กลุ่มนโยบายแแผน สพป.สกลนคร เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
70 รร.อนุบาลเต่างอย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
561
-
71 รร.อนุบาลกุสุมาลย์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9000
-
72 รร.บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
770
-
73 รร.บ้านม่วงวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
74 รร.บ้านโพนแพงฯ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
75 รร.บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
76 รร.บ้านนาอ่างม่วงคำ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
77 รร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
989
-
78 รร.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
79 รร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
80 รร.บ้านแก้งคำประชาสามัคคี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
285
-
81 รร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สาขาศรีคงคำ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
82 รร.บ้านตองโขบ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
83 รร.บ้านหนแข้โนนมาลา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
-
84 รร.บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎรฺวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
85 รร.บ้านดงหนองเหียน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
560
-
86 รร.บ้านโคกแก้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
87 รร.บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
88 รร.โพนบกผดุงศาสตร์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
991
-
89 รร.บ้านบ่อเดือนห้า 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
90 รร.บ้านหนองบึงทวาย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
91 รร.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1600
-
92 รร.บ้านน้อยจอมศรี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
829
-
93 รร.บ้านหนองหอย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
94 รร.บ้านพะโค 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
389
-
95 รร.บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
96 รร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
867
-
97 รร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
344
-
98 รร.บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
509
-
99 รร.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
100 รร.บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางฯ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
505
-
101 รร.บ้านนาคำวิทยาคาร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
102 รร.บ้านหนองมะเกลือ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
103 รร.บ้านกุดแข้ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
104 รร.บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
105 บ้านหนองสระ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
106 รร.บ้านโพนก้างปลาโนสมบูรณ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
107 รร.บ้านกุดแฮวัฒนาราษฎร์ผดุง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
445
-
108 รร.บ้านเชิงดอย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
109 รร.บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
110 สพป.สกลนคร เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
111 รร.บ้านนขาม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
792
-
112 รร.บ้านห้วยหีบวิทยาคาร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
460
-
113 รร.อนุบาลโพนนาแก้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
114 รร.บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
-
115 รร.บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
116 รร.บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2278
-
117 รร.บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
539
-
118 รร.ศิริราษฎร์วิทยาคาร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1410
-
119 รร.บ้านหนองศาลา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
120 รร.บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
121 รร.บ้านหนองผือเทพนิมิตร 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
122 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
13000
-
123 รร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
124 รร.บ้านนาจาน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
125 สพป.สกลนคร เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
126 รร.อนุบาลสกลนคร 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
127 รร.บ้านหนองไผ่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
128 รร.เขื่อนน้ำพุง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1450
-
129 รร.บ้านหลุบเลา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
130 รร.บ้านค้อใหญ่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
131 สพป.สกลนคร เขต 1 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
132 สพป.สกลนคร เขต ๑ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
133 รร.บ้านป่าผาง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1489
-
134 รร.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
135 รร.บ้านประชาสุขสันติ์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
136 รร.บ้านผักแพวบำรุงวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
137 รร.บ้านกลาง\"ผดุงราษฎร์วิทยา\" 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
605
-
138 สพป.สกลนคร เขต 1 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
35422
-
139 รร.บ้านหนองค้า 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
140 รร.บ้านลาดกะเฌอ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3250
-
141 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
142 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
143 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
144 สพป.สกลนคร เขต 1 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
145 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
146 โรงเรียนในอำเภอกุดบาก 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
147 โรงเรียนในอำเภอภูพาน 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
148 โรงเรียนในอำเภอโคกศรีสุพรรณ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
149 โรงเรียนในอำเภอกุสุมาลย์ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
150 โรงเรียนในอำเภอโพนนาแก้ว 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
151 โรงเรียนในอำเภอเต่างอย 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
152 โรงเรียนในอำเภอเมืองสกลนคร 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
12500
-
153 ที่ว่าการอำเภอกุดบาก 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
154 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) และโรงเรียนบ้านนาแก อำเภอเมืองสกลนคร 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2550
-
155 รร.บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2300
-
156 รร.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
157 รร.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
158 รร.บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
159 โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองสกลนคร/สพป.สกลนคร เขต 1 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
160 โรงเรียนในอำเภอโพนนาแก้ว/โคกศรีสุพรรณ สพป.สกลนคร เขต 1 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
161 โรงเรียนในอำเภอเต่างอย/อำเภอภูพาน 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
162 โรงเรียนในอำเภอกุสุมาลย์/อำเภอกุดบาก 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3500
-
163 โรงเรียนในสังกัีด สพป.สกลนคร เขต 1 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
164 สพป.สกลนคร เขต 1 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
500
-
165 รร.บ้านหนองหอย 25 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
4500
-
166 รร.บ้านใหม่พัฒนา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2560
399
-
    รวมการผลิต  
230578