ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 ชุมชนในเขต ร.ร.อนุบาลเจริญศิลป์,ร.ร.ทุ่งมนธาตุวิทยา,ร.ร.บ้านหนองน้อ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7750
-
2 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 ร.ร.บ้านหนองจาน,ร.ร.บ้านทุ่งแก,ร.ร.บ้านนาขาม(เชิดชูวิทยา) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2100
-
4 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1320
-
5 โรงเรียนบ้านนาแยง สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
330
-
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2020
-
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สาขานาเชือก สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
8 โรงเรียนบ้านแร่ สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3220
-
9 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
660
-
10 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
970
-
11 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2320
-
12 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1060
-
13 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2030
-
14 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
270
-
15 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
640
-
16 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4210
-
17 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1340
-
18 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
690
-
19 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1540
-
20 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
21 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
22 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
380
-
23 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
460
-
24 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
530
-
25 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1960
-
26 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1740
-
27 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง สพป.สกลนคร เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1050
-
28 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1550
-
29 โรงเรียนบ้านนาบ่อ สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
230
-
30 โรงเรียนบ้านผักตบ สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
570
-
31 โรงเรียนบ้านโคกศาลา สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
32 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1320
-
33 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1150
-
34 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
-
35 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1450
-
36 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
920
-
37 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
540
-
38 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1860
-
39 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3760
-
40 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1670
-
41 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
390
-
42 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1700
-
43 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1140
-
44 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
880
-
45 โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
340
-
46 โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปกร สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1270
-
47 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2240
-
48 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
-
49 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1070
-
50 โรงเรียนชุมชนส่องดาว สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1160
-
51 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1930
-
52 โรงเรียนบ้านท่าวารี สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
650
-
53 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3900
-
54 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1130
-
55 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2130
-
56 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3600
-
57 โรงเรียนหนองใสพรเจริญ สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1970
-
58 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
59 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
980
-
60 โรงเรียนบ้านทุนสมัย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
690
-
61 โรงเรียนอุดมสังวร สพป.สกลนคร เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2920
-
62 โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2360
-
63 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1270
-
64 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1910
-
65 โรงเรียนบ้านกุดแสง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1070
-
66 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
830
-
67 โรงเรียนจงกลกิติขจรวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1340
-
68 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
630
-
69 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
820
-
70 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
910
-
71 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
-
72 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3210
-
73 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1390
-
74 โรงเรียนบ้านคำะสอาด สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2940
-
75 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
76 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
470
-
77 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1090
-
78 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1630
-
79 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภา สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1990
-
80 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
81 โรงเรียนบ้านนาดินจี่ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1380
-
82 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
660
-
83 โรงเรียนบ้านดงจันทู สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1330
-
84 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1570
-
85 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1140
-
86 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1220
-
87 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
88 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
260
-
89 โรงเรียนบ้านขาว สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
520
-
90 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1910
-
91 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1900
-
92 โรงเรียนบ้านกุดจิกนาสมบูรณ์ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1290
-
93 โรงเรียนบ้านค้อใต้ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
94 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1470
-
95 โรงเรียนบ้านคำเจริญวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
830
-
96 โรงเรียนชุมพลศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
740
-
97 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3150
-
98 โรงเรียนบ้านตาล สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2100
-
99 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1390
-
100 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2510
-
101 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2210
-
102 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
-
103 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
910
-
104 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1350
-
105 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3700
-
106 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
107 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1010
-
108 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
-
109 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
110 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2610
-
111 โรงเรียนบ้านคันชา สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
-
112 โรงเรียนบ้านโคกหลวง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
590
-
113 โรงเรียนบ้านโมน สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2440
-
114 โรงเรียนบ้านพันนา สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
115 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1010
-
116 โรงเรียนบ้านคำตานา สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
117 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
470
-
118 โรงเรียนบ้านม้า สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
670
-
119 โรงเรียนบ้านทรายมูลหนองกุงทราญสรีพิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3600
-
120 โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
860
-
121 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
790
-
122 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
790
-
123 โรงเรียนเตาไหสร้างแก้ว สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1180
-
124 โรงเรียนดอนยานาง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
240
-
125 โรงเรียนบ้านธาตุ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
650
-
126 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1620
-
127 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1330
-
128 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
330
-
129 โรงเรียนบ้านนางัว สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
640
-
130 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
-
131 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1290
-
132 โรงเรียนบ้านแวง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1220
-
133 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
440
-
134 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1890
-
135 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1100
-
136 โรงเรียนบ้านตาลโกน สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2140
-
137 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
138 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
720
-
139 โรงเรียนบ้านหวาย สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
140 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
141 โรงเรียนบ้านเปือยทรานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4450
-
142 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8360
-
143 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม\"พุทธานุเคราะห์\" สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4600
-
144 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1560
-
145 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1440
-
146 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
17030
-
147 โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
910
-
148 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1820
-
149 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน สพป.สกลนคร เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1330
-
150 ชุมชนในเขตร.ร.โคกศิลา,ร.ร.หนองทุ่งหนองโจด,ร.ร.บ้านสร้างฟาก สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3250
-
151 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
610
-
152 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
630
-
153 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1130
-
154 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
-
155 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3950
-
156 โรงเรียนบ้านต้ายนคูณวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
710
-
157 โรงเรียนบ้านนาทม สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
980
-
158 โรงเรียนบ้านคำไชยวาน สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
660
-
159 โรงเรียนบ้านคำสะแนน สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
-
160 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
440
-
161 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3150
-
162 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6450
-
163 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1740
-
164 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1850
-
165 โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2080
-
166 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3700
-
167 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3290
-
168 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3120
-
169 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ฮ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2750
-
170 โรงเรียนทุ่งเจริญวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
860
-
171 โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
560
-
172 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป.สกลนคร เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1140
-
173 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านทุ่งคำ,ร.ร.บ้านหนองฮังแหลว,ร.ร.บ้านหนองแสง สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1850
-
174 สพป.สกลนคร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
175 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาดี,ร.ร.บ้านแกดำ,ร.ร.บ้านคำบอน สพป.สกลนคร เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1440
-
176 ร.ร.บ้านสุวรรณคาม,ร.ร.บ้านดงสว่าง,ร.ร.บ้านหนองเบญจ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3950
-
177 ร.ร.บ้านห้วยเหล็กไฟ,ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง,ร.ร.บ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4920
-
    รวมการผลิต  
288710