ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนโพนพิทยาคม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
3 สพม.เขต 23 และโรงเรียนในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
128246
4 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
5 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
6 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
    รวมการผลิต  
132846