ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100000
-
    รวมการผลิต  
100000