ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ ร.ร ในสังกัด 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ ร.ร ในสังกัด 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ ร.ร ในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
4 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ ร.ร ในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7500
-
5 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ ร.ร ในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ ร.ร ในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
7 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ ร.ร ในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
    รวมการผลิต  
34000