ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 ห้องประชุม สพป.สพ.2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 lllllสพป.สพ.2lllllllll 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 รร.วัดรางบัวทอง,รร.วัดบางบอน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
4 สพป.สพ.2/รร.วัดดอนสงวน/รร.วัดสองพี่น้อง/รร.บ้านโคกงูเห่า/รร.วัดท่าไชย/รร.วัดเทพพิทักษ์/รร.บ้านหนองกระทู้/รร.วัดสว่างอารมร์/รร.วัดคอกวัว/รร.วัดหนองหลุม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2700
5 สพป.สพ.2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
6 สพป.สพ.2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
7 สพป.สพ.2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
8 รร.วัดดอนสุโข 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
9 รร.ในสังกัด/ สพป.สพ.2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4700
-
10 รร.วัดไผ่ขาด/รร.วัดหัวโพธิ์/รร.บ้านโป่ง /รร.วัดลาดประทุมทอง/รร.วัดสองพี่น้อง/รร.วัดพรสวรรค์/เจ้าหน้าที่ในเขต 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2250
-
11 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
960
-
12 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1800
-
13 สพป.สพ.2/โรงเรียนในสังกัด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
8000
-
14 โรงเรียนวัดหนองแจง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
15 รร.วัดธัญญวารี/รร.บ้านประทุนทอง/รร.วัดหนองพันเทา/รร.วัดสระกร่างเจริญธรรม/รร.วัดใหม่สิทธาวาส 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
16 สพป.สพ.2 / โรงเรียนในสังกัด 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
    รวมการผลิต  
34610