ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3800
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
6 รร.พระปฐมวิทยาลัย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
8 โรงเรียนอู่ทอง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2800
-
9 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
10 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
11 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
12 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
13 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
14 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
15 โรงเรียนสามพรานวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
16 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
17 โรงเรียนบางปลาม้า \"สูงสุมารผดุงวิทย์\" 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
18 โรงเรียนหรรษาสุจิตย์วิทยา 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
19 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
20 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
22 โรงเรียนบางเลนวิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
23 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
24 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
25 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
26 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
    รวมการผลิต  
78100