ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 176 แห่ง ทั่วประเทศ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
352000
-
2 สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 176 แห่ง ทั่วประเทศ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
49999
-
    รวมการผลิต  
401999