ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1050
    รวมการผลิต  
1050