ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9000
-
2 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
3 โรงเรียนไพรีขยาด 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
4 โรงเรียนละมูลรอดศิริ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 สุเหร่าบ้านไร่ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
6 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
7 โรงเรียนวัดหัวคู้ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2559
9 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
10 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
11 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
12 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
13 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
14 โรงเรียนสุดใจวิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
15 โรงเรียนไพรีขยาด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
16 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
17 โรงเรียนคลองพระยานาคราช 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
18 โรงเรียนวัดบัวโรย 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
392
19 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
230
-
20 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก(ประสิทธิ์บำรุง) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
585
21 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
22 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
23 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
24 โรงเรียนไพรีขยาด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
25 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
26 โรงเรียนปากคลองมอญ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
184
-
27 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
-
28 โรีงเรียนวัดลาดหวาย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
29 สพป.สป.2 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
30 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
31 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
-
32 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
33 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
34 สพป.สป.2 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
35 สพป.สป.2 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
36 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
37 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
    รวมการผลิต  
46046