ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๒๗ โรงเรียน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9999
-
    รวมการผลิต  
9999