ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 ห้องประชุม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
1000