ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 28 สิงหาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 13 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
3 โรงเรียนบ้านตะกุยฯ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
4 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
5 โรงเรียนบ้านจอมพระ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
6 สพป.สุรินทร์ เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
7 สพป.สุรินทร์ เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
8 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
9 โรงเรียนทวีคามวิทยา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
-
10 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
11 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
12 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
13 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
15 โรงเรียนบ้านสำโรง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
16 โรงเรียนบ้านพม่า 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
17 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
18 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
19 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
20 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
21 โรงเรียนบ้านเปรียง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
22 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
23 โรงเรียนราชวิถีฯ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
24 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
25 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
26 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
27 โรงเรียนบ้านคาบ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
28 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
29 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
-
30 โรงเรียนบ้านขนวน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
229
-
31 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
209
-
32 โรงเรียนบ้านไถงตรง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
33 โรงเรียนบ้านตะบัล 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
34 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
35 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
36 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
37 โรงเรียนบ้านแจรน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
38 โรงเรียนบ้านพันธุลี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
80
-
39 โรงเรียนปราสาทตราดมิตรภาพ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
40 โรงเรียนบ้านประสิทธ์ธนู 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
41 โรงเรียนบ้านเสม็ดฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
589
-
42 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
43 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
44 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
45 โรงเรียนบ้านตะเคียน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
46 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
47 โรงเรียนบ้านตรำดม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
48 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
49 บ้านผือ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
50 โรงเรียนบ้านขนาด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
989
-
51 โรงเรียนบ้านม่วง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
52 โรงเรียนบ้านผักไหม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
53 โรงเรียนบ้านตาเพชร 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
54 โรงเรียนบ้านหนองพญา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
55 โรงเรียนบ้านสกร็อมฯ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
56 โรงเรียนบ้านขยอง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
57 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
58 โรงเรียนบ้านพันษี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
59 โรงเรียนบ้านโดนโอก 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
60 โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
61 โรงเรียนบ้านกระดาน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
62 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
63 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
64 โรงเรียนบ้านคอโค 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1638
-
65 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
66 โรงเรียนบ้านหนองกุง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
67 โรงเรียนบ้านสะโน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
289
-
68 โรงเรียนบ้านหนองพญา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
69 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
70 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
71 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1800
-
72 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
73 โรงเรียนบ้านกันตรง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
74 โรงเรียนบ้านกันตรง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
75 โรงเรียนบ้านสังแก 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
76 โรงเรียนบ้านสังแก 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
77 โรงเรียนบ้านกันตรง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
322
-
78 โรงเรียนบ้านจารพัต 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
79 โรงเรียนบ้านจารพัต 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
80 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
81 โรงเรียนบ้านจารพัต 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
82 โรงเรียนบ้านจารพัต 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
83 โรงเรียนบ้านรัตนะ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
84 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
85 โรงเรียนบ้านหนองกง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
86 โรงเรียนบ้านราม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
87 โรงเรียนบ้านตระแสง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
88 โรงเรียนบ้านกันจารย์โคกขลาสามัคคี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
89 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
90 โรงเรียนบ้านทุ่งรา(รามรุ่งอรชัย) 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
91 โรงเรียนวัดประสพ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
92 โรงเรียนบ้านหนองจิก 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
394
-
93 โรงเรียนบ้าหนองขนาด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
94 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
95 โรงเรียนบ้านจันรม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
96 โรงเรียนบ้านหนองคู 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
97 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
98 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
99 โรงเรียนบ้านบุอาไร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
100 โรงเรียนบ้านจันรม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
101 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
102 โรงเรียนบ้านตรมไพร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
103 โรงเรียนบ้านระไซร์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
104 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
105 โรงเรียนบ้านนาสมฯ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
202
-
106 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
107 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
108 โรงเรียนบ้านหัวแรต 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
109 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
110 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียนฯ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
111 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
112 โรงเรียนบ้านปอยเดิน 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
-
113 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
114 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 28 เมษายน  พ.ศ. 2560
120
-
115 โรงเรียนบ้านเปรียง 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2560
500
-
    รวมการผลิต  
54808