ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านดู่ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
3 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
550
4 สพป.สุรินทร์ เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
5 ร.ร.บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
6 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
7 รร.อนุบาลชุมพลบุรี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
8 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
9 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
10 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
11 รร.อนุบาลชุมพลบุรี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
12 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
13 รร.อนุบาลชุมพลบุรี 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
14 โรงเรียนไตรคามวืทยา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
389
15 โรงเรียนบ้านสำโรง อ.โนนนารายณ์ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
16 ร.ร.บ้านบอน อ.ท่าตูม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
17 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
18 ร.ร.บ้านลุงปุง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
699
19 โรงเรียนบ้านปอหมัน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
20 โรงเรียนบ้านโพนดวน \"จำลองวิทยา\" 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
21 โรงเรียนบ้านผำ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
22 โรงเรียนบ้านคำผง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
23 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1149
24 ร.ร.บ้านหมากมี่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
442
25 โรงเรียนบ้านอาพืด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
26 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
27 ร.ร.บ้านดินแดง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
28 ร.ร.บ้านกะทะ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
489
29 ร.ร.บ้านดอนแรด 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
30 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
31 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
32 โรงเรียนบ้านตึกชุม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
33 ร.ร.บ้านช่องยางชุม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
34 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
35 สพป.สุรินทร์ เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
36 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
-
37 โรงเรียนบ้านโนน \"นิยมศาสตร์ศึกษา\" 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
38 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
39 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
489
40 โรงเรียนบ้านนานวน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
69
41 โรงเรียนบ้านธรรมษา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
42 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อำเภอท่าตูม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
43 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข \"ศรีสุขศึกษาคาร\" 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
44 โรงเรียนบ้านโพนโก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
45 โรงเรียนบ้านนายม\"นิยมศึกษาวิทยา\" 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
46 โรงเรียนบ้านโพนโก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
47 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
48 ร.ร.บ้านงิ้ว อ.ชุมพลบุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
49 ร.ร.บ้านตาเพชร อ.สนม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
319
50 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี(ชุมพลราษฎร์บำรุง) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
51 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
52 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
53 ร.ร.บ้านม่วงมูล 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
54 โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.โนนนารายณ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
470
55 ร.ร.บ้านซาด (มงคลวิทยา) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
56 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
279
57 โรงเรียนบ้านโสมน ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
58 โรงเรียนบ้านหัวงัว \"แท่นศิลาวิทยา\" 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
810
59 ร.ร.บ้านหาญฮี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
489
60 โรงเรียนบ้านท่าศิลา อ.ท่าตูม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
61 รร.บ้านบุผาง ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
62 ร.ร.บ้านโนนจำปา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
63 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
64 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
65 ร.ร.บ้านบุตาโสม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
499
66 สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
67 โรงเรียนบ้านบัว ตำบกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
68 ร.ร.บ้านชุมพลบุรี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
69 ร.ร.บ้านศาลา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
70 สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
71 ร.ร.บ้านม่วงมูล 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
370
72 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
73 โรงเรีรยนบ้านโนนสัง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
74 โรงเรียนบ้านโพนทา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
75 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
898
76 โรงเรียนบ้านโพนครก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
599
77 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
78 ร.ร.บ้านหนองบัวน้อย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
79 ร.ร.บ้านแก \"แกศึกษาวิทยา\" 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
80 โรงเรียนบ้านสำโรง ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
440
81 ร.ร.บ้านหัวพี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
82 ดรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
83 ร.ร.บ้านโนนสูง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
84 โรงเรียนบ้านปรีง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
85 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
86 โรงเรียนบ้านนานวน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
293
87 โรงเรียนบ้านยางกระจับ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
88 ร.ร.บ้านกาพระ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
89 สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
90 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา \"บุรีรัตนาวิทยา\" 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
91 ร.ร.บ้านม่วงหมาก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
92 โรงเรียนบ้านหนองหว้า\"คุรุราษฎร์เสริมวิทย์\" 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
93 โรงเรียนบ้านยางชุม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
94 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
95 โรงเรียนบ้านนานวน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
210
96 ร.ร.บ้านอาเลา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
97 โรงเรียนบ้านโพนขวาว ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
98 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
99 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
100 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า(สมประชานุกูล) 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
101 โรงเรียนบ้านทัพไทย 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
102 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
89
103 ร.ร.บ้านหอนงบึง อ.ท่าตูม 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
104 โรงเรียนบ้านตานบ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
105 โรงเรียนบ้านนาอุดม 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
106 โรงเรียนบ้านโนน \"นิยมศสตร์ศึกษา\" 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
107 โรงเรียนบ้านโคกสูง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
108 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
    รวมการผลิต  
53304