ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
3 โรงเรียนในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25200
4 โรงเรียนในสังกัด 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10000
    รวมการผลิต  
36600