ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม. เขต 33 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
2 สพม. เขต 33 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
3 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
4 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1450
-
5 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
7 โรงเรียนโชคเพชรวิทยา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
8 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
9 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
10 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
11 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4500
-
12 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
13 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
14 โรงเรียนโชคเพชรวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
15 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
16 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
550
17 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
18 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
19 โรงเรียนธาตุศรีนคร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
20 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
124
-
21 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
22 โรงเรียนรัตนบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6520
-
23 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
24 โรงเรียนโชคเพชรวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
25 โรงเรียนโนนเทพ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
26 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
27 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
165
-
28 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
29 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
30 โรงเรียนนาบัววิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
31 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
32 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
33 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
34 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
410
-
35 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
230
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
37 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
670
-
38 โรงเรียนโคกยางวิทยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
790
-
39 หอประชุมโรงเรียนพญารามวิทยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
444
-
40 โรงเรียนยางวิทยาคาร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
41 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
42 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
43 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
44 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2140
45 โรงเรียนตั้งใจวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
46 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
47 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
48 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
49 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
50 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
51 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
52 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
53 โรงเรียนสังขะ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
54 โรงเรี่ยนท่าสว่างวิทยา และวัดบ้านอาม็อง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
55 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
56 โรงเรียนสังขะ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
57 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
550
-
58 โรงเรียนบุแกรง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
    รวมการผลิต  
48141