ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ศก เขต 1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1900
-
    รวมการผลิต  
1900