ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
3 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
    รวมการผลิต  
640