ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 83 โรงเรียน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
171000
    รวมการผลิต  
171000