ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สปพ.ศรีสะเกษ เขต3 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
520
-
3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
4 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1400
5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
7 โรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1800
8 โรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2700
9 โรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1400
    รวมการผลิต  
10870