ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
2 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
5 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
550
6 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
419
7 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2
-
8 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2
-
9 โรงเรียนบ้านตานวน ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
312
10 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
11 สพป.ศก.4 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
12 โรงเรียนบ้านจานบัว ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
13 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
14 โรงเรียนบ้านกระเจา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
15 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
16 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
17 โรงเรียนบ้านทุ้งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
18 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
19 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
20 โรงเรียนบ้านซำ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
21 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
22 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
410
23 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
24 โรงเรียนบ้านจะเนียว 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
25 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
26 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
27 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
126
28 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
29 โรงเรียนบ้านระโยง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
83
-
30 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
32
31 โรงเรียนบ้านสะพุง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
32 โรงเรียนบ้านปะทาย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
33 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
34 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
399
35 โรงเรียนบ้านขนาด 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
36 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1250
-
37 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
    รวมการผลิต  
20439