ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8000
-
2 สพป.สุโขทัย เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20000
3 สพป.สุโขทัย เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20000
4 สพป.สท.1 / สพม.38 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
45000
-
    รวมการผลิต  
93000