ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สุโขทัย เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
230
2 สพป.สุโขทัย เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
287
3 สพป.สุโขทัย เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
578
4 สพป.สุโขทัย เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
520
5 สพป.สุโขทัย เขต 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
798
-
6 สพป.สุโขทัย เขต 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
935
-
7 สพป.สุโขทัย เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
886
-
8 สพป.สุโขทัย เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
376
-
9 สพป.สุโขทัย เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
376
-
10 สพป.สุโขทัย เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
376
-
11 สพป.สุโขทัย เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
376
-
12 สพป.สุโขทัย เขต 2 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
376
-
13 สพป.สุโขทัย เขต 2 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
376
-
14 สพป.สุโขทัย เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
572
-
15 สพป.สุโขทัย เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
16 สพป.สุโขทัย เขต 2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
17 สพป.สุโขทัย เขต 2 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
18 สพป.สุโขทัย เขต 2 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
19 สพป.สุโขทัย เขต 2 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1100
20 สพป.สุโขทัย เขต 2 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
21 สพป.สุโขทัย เขต 2 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1150
22 สพป.สุโขทัย เขต 2 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
13312