ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
-
    รวมการผลิต  
1999