ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50000
-
    รวมการผลิต  
50000