ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ตาก เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
2 โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จำนวน 42 โรงเรียน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
17511
-
3 โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4839
-
4 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
13432
-
5 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3443
-
6 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอด และบริเวณใกล้เคียง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2497
-
7 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2397
-
8 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1089
-
9 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2200
-
10 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1389
-
11 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1960
-
12 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3590
-
    รวมการผลิต  
55346