ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
2 โรงเรียนในสังกัด สพม.38 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
3 โรงเรียนในสังกัด สพม.38 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
4 โรงเรียนในสังกัด สพม.38 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
5 โรงเรียนในสังกัด สพม.38 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7677
6 โรงเรียนในสังกัด สพม.38 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
8950
-
7 โรงเรียนในสังกัด สพม.38 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
29400
-
8 โรงเรียนในสังกัด สพม.38 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
32500
    รวมการผลิต  
98527