ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
2 โรงเรียนบ้านปากปรน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
    รวมการผลิต  
10250