ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม.13 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
2 สพม.13 และโรงเรียนในสังกัด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
82800
3 สพม.13 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
    รวมการผลิต  
86800