ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ตรัง เขต2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25000
    รวมการผลิต  
25000