ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ตราด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
    รวมการผลิต  
99