ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
3 สพป.อบ.1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
4 กลุุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและโรงเรียนเอกชน สพป.อบ.๑ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
6 สพป.อบ.1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
7 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป.อบ.1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
8 ร.ร.บ้านเสียม ร.ร.บ้านหนองเป็ด ร.ร.บ้านท่าลาด ร.ร.บ้านเตย ร.ร.บ้านหัวดอน ร.ร.บ้านหนองมุก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1950
-
9 ร.ร.บ้านผักแว่น ร.ร.บ้านแขม ร.ร.บ้านข่าโคม ร.ร.บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ บ้านสมบูรณ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
-
10 ร.ร.บ้านก่อแสนสำราญฯ ร.ร.บ้านโพนสิม ร.ร.บ้านวังพระวังไฮ บ้านหนองไฮวิทยา บ้านดงยาง บ้านสำราญบ้านโนนขวานายูง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1700
-
11 ร.ร.บ้านท่าสนามชัย บ้านก่อ บ้านหนองขุ่น 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1070
-
12 ร.ร.บ้านนาไผ่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
13 สนง.สพป.อบ.1 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
14 สน. สพป.อบ.1 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
15 ร.ร.บ้านหนองจำนัก ร.ร.บ้านเอ้ ร.ร.บ้านหนองปลาปาก 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1038
-
16 สพป.อบ.1 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
17 ร.ร.บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย ร.ร.บ้านผึ้ง ร.ร.บ้านไผ่ใหญ่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1400
-
18 ร.ร.บ้านหัวคำ บ้านหนองช้าง บ้านวังถ้ำ บ้านนาคำ บ้านท่าลาด ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2090
-
19 ร.ร.บ้านแก้งซาว ร.ร.บ้านพับ ร.ร.บ้านสร้างหมากแข้ง 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1700
-
20 ร.ร.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ร.ร.บ้านยาง สนง.สพป.อบ.1 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
21348