ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม.29 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
    รวมการผลิต  
300