ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 ห้องประชุม 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 ห้องประชุม 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1800
-
3 ห้องประชุม 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
21399
-
4 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชาสามัคคี) 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1
    รวมการผลิต  
23700