ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
2 สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5500
3 สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
13000
4 สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
19000
5 สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9000
6 สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8500
7 สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8000
8 สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5500
9 สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6000
10 สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
    รวมการผลิต  
81500