ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อุดรธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
17311
-
2 สพป.อุดรธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9299
-
3 สพป.อุดรธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
28815
-
    รวมการผลิต  
55425