ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อด.2 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
2 สพป.อด.2 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
    รวมการผลิต  
600