ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
    รวมการผลิต  
3500