ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อุดรธานี เขต 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
180
    รวมการผลิต  
180