ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อด4 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 สพป.อด4 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 สพป.อด4 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
4 สพป.อด4 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
5 สพป.อด4 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
    รวมการผลิต  
2050