ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
960
2 โรงเรียนบ้านขอม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
205
3 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
4 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
5 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
245
6 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
195
7 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
420
8 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
270
9 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
290
10 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
885
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
12 โรงเรียนบ้านชำสอง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
670
13 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
335
14 โรงเรียนวัดท่าทอง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
270
15 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
885
16 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
835
17 โรงเรียนบ้านท่าอวน 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
260
18 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
945
19 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
240
20 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
505
21 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1190
22 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
23 โรงเรียนวัดวังผักรุง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
325
24 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
165
25 โรงเรียนบ้านเหล่า 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
695
26 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1305
27 โรงเรียนนาอินวิยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3145
28 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1285
29 โรงเรียนบ้านวังสะโม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
30 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
225
31 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
195
32 โรงเรียนวัดวังยาง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
955
33 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
590
34 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
650
35 โรงเรียนนานกกก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
36 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
770
37 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
215
38 โรงเรียนวัดดอย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
245
39 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ(ประชานุกูล) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
40 โรงเรียนปางต้นผึ้ง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
40
41 โรงเรียนวัดใหม่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
260
42 โรงเรียนไร่อ้อย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
43 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
44 โรงเรียนบ้านดินแดง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
255
45 โรงเรียนวัดโรงม้า 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
290
46 โรงเรียนบ้านน้ำลอกฯ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
580
47 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
690
48 โรงเรียนสามัคยาราม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
115
49 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
40
50 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
475
51 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
52 โรงเรียนบ้านวังเบนฯ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
595
53 โรงเรียนพงสะตือฯ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
330
54 โรงเรียนบ้านป่าเซ่าฯ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
55 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
330
56 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
280
57 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
640
58 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1075
59 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
780
60 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
135
61 โรงเรียนบ้านวังดิน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
955
62 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
725
63 โรงเรียนหนองกลายฯ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
235
64 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
325
65 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
340
66 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
440
67 โรงเรียนบ้านแสนขัน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1235
68 โรงเรียนบ้านแพะ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
69 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
70 โรงเรียนวัดวังหมูฯ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
365
71 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
72 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
890
73 โรงเรียนบ้านกองโค 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
815
74 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
75 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
510
76 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
245
77 โรงเรียนชายเขาวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
525
78 โรงเรีรยนสวนหลวงฯ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
730
79 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
80 โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
35
81 โรงเรียนบ้านนาลับแลง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
45
82 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
55
83 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
84 โรงเรียนบ้านแหลมทองฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
85 โรงเรียนบ้านท่าสัก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1220
86 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
87 โรงเรียนศรีอุทิศ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
88 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
945
89 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
175
90 โรงเรียนบ้านปากคลอง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
315
91 โรงเรียนบ้านวังสำโม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
165
92 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
265
93 โรงเรียนวัดวังกะพี้ฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
725
94 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
95 โรงเรียนบ้านบึงพาดฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
96 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
97 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
98 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
325
99 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตฯ) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1160
100 โรงเรียนวัดห้องสูง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
325
101 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
95
102 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
705
103 โรงเรียนไผ่ใหญ่ฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
154
104 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
635
105 โรงเรียนบ้านร้องลึก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1195
106 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
215
107 โรงเรียนบ้านชำตก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
245
108 โรงเรียนบ้านชำทอง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
175
109 โรงเรียนบ้านนาคะนึง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
85
110 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
111 โรงเรียนบ้านน้ำพี้ฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3500
112 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
113 โรงเรียนบ้านฟากบึง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
335
114 โรงเรียนบ้านโรงหม้อฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
270
115 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
375
116 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
117 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
205
118 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
370
119 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
485
120 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
190
121 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
105
122 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
725
123 โรงเรียนบ้านดอนโพ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
630
124 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
930
125 โรงเรียนวัดนาทะเล 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
285
126 โรงเรียนวัดน้ำใส 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
127 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
128 โรงเรียนวัดผาจักร 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
129 โรงเรียนวัดสว่าง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
130 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1499
131 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1025
132 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
133 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
460
134 โรงเรียนวัดดอกไม้ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
235
135 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
355
136 โรงเรียนวัดพระฝาง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
137 โรงเรียนวัดศรีธาราม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
155
138 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
139 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
490
140 โรงเรียนบ้านวังแดง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
141 โรงเรียนบ้านดารา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
142 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
23100
143 โรงเรียนบ้านในเมือง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6575
144 โรงเรียนร้องประดู่ฯ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
145 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
755
146 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
115
147 โรงเรียนบ้านหัวดาน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
75
148 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
149 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
85
150 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
151 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
330
152 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
180
153 โรงเรียนวัดช่องลม 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
310
154 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
155 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
725
156 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
325
157 โรงเรียนวัดดอนสัก 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
158 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
395
159 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
549
160 โรงเรียนบ้านผักขวง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
235
161 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1357
162 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
625
163 โรงเรียนวัดแม่เฉย 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
730
164 โรงเรียนบ้านนายาง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1725
165 โรงเรียนบ้านหนองหิน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
105
166 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
115
167 โรงเรียนบ้านหัวหาด 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
168 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
99
    รวมการผลิต  
110416