ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
119
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
215
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
356
-
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
109
7 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
9 โรงเรียนบ้านปากปาด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
385
-
11 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
12 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
30
-
13 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
-
14 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
15 โรงเรียนวัดนาขุม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
16 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญ วันครู 2503) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
864
-
18 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
263
-
19 โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์3 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
20 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
180
-
21 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
22 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
290
-
23 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
24 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
25 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
26 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
27 โรงเรียนวัดปากไพร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
288
-
29 โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
30 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
270
-
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1060
-
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
20
-
33 โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์3 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
34 โรงเรียนชุมชนไกลาาสวิทยาคม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
35 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
36 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
25
-
37 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
38 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
-
39 โรงเรียนบ้านสุมข้าม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
370
-
40 โรงเรียนวัดวังกอง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
41 โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์2 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
825
-
43 โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
44 โรงเรียน ชด ศึกษาสงเคราะห์ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
-
45 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
46 โรงเรียนชุมชนไกลาาสวิทยาคม 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
218
-
47 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
48 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
20
-
49 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
50 โรงเรียนบ้านม่วง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
51 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
-
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
181
-
53 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
54 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15
-
55 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
56 โรงเรียนบ้านม่วง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
330
-
57 โรงเรียนบ้านงอมมด 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
70
-
58 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
59 โรงเรียนห้วยโป่ง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3300
-
60 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
-
61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
525
-
62 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4180
-
63 โรงเรียนบ้านทรายขาว 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
289
-
64 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
65 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2040
-
66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
460
-
67 โรงเรียนสหคริสเตียน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
68 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
-
69 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
64
70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
660
-
71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
-
72 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
798
-
73 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
174
-
74 โรงเรียนบ้านน้ำลี 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
930
-
75 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
76 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1579
-
77 โรงเรียนบ้านนาแซง 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
183
-
78 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
79 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
80 โรงเรียนสว่างวิทย์ 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
225
-
81 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
523
-
82 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
647
-
83 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
623
-
84 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
767
-
85 โรงเรียนบ้านนากล่ำ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
86 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
87 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
179
-
88 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
576
-
    รวมการผลิต  
42524