ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
4 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
226
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
6 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
526
7 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
8 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
689
-
9 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1058
10 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1259
11 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
12 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
13 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
14 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
247
-
15 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
248
-
16 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
17 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
157
-
18 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
128
-
    รวมการผลิต  
10938