ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ยล.2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
    รวมการผลิต  
5000