ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ยโสธร เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
2 กลุ่มงาน/หน่วยงาน ในสพป.ยโสธร เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1900
3 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
4 สพป.ยโสธร เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
5 โรงเรียนบ้านดอนมะยางกม.3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
6 โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
7 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
8 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
9 โรงเรียนบ้านน้ำคำสร้าง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
10 โรงเรียนบ้านสำราญ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
11 กลุ่มงาน/หน่วยงาน ในสพป.ยโสธร เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
12 โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
13 โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรทรรควิทยา) 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
14 โรงเรียนบ้านตาดทอง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
15 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองไฮ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
16 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
17 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
109
-
18 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
19 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
20 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
21 กลุ่มงาน/หน่วยงาน ในสพป.ยโสธร เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
22 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
23 โรงเรียนบ้านดงบัง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
24 บ้านแคนน้อยหนองเลิง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
25 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
26 บ้านเปือย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
109
-
27 บ้านพลไว 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
28 บ้านยางกลาง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
29 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
30 บ้านซำ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
31 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
32 อนุบาลค้อวัง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
33 กลุ่มงาน/หน่วยงาน ในสพป.ยโสธร เขต 1 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
34 บ้านดวนบากน้อย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
35 บ้านดวนบากน้อย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
36 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
37 บ้านดวนบากน้อย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
38 บ้านโพนแบง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
39 โรงเรียนบ้านฝือฮี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
40 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
102
-
41 โรงเรียนในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
42 โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
43 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
44 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
45 โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
46 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
47 โรงเรียนบ้านนาคำ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
48 กลุ่มงาน/หน่วยงาน ในสพป.ยโสธร เขต 1และโรงเรียนในสังกัด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
12000
-
49 กลุ่มงาน/หน่วยงาน ในสพป.ยโสธร เขต 1และโรงเรียนในสังกัด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2300
-
50 กลุ่มงาน/หน่วยงาน ในสพป.ยโสธร เขต 1และโรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
29920